مدل دراکر پراگر توسعه یافته
تحلیل و بررسی عوامل موثر بر تغییر شکل های گودبرداری های عمیق

تحلیل و بررسی عوامل موثر بر تغییر شکل های گودبرداری های عمیق

عنوان مقاله: تحلیل و بررسی عوامل موثر بر تغییر شکل های گودبرداری های عمیق نویسندگان: معین خبازیان، مجید مرادی
تحلیل و بررسی تغییر شکل های گودبرداری نگهداری شده به وسیله دیوار برلنی

تحلیل و بررسی تغییر شکل های گودبرداری نگهداری شده به وسیله دیوار برلنی

عنوان مقاله: تحلیل و بررسی تغییر شکل های گودبرداری نگهداری شده به وسیله دیوار برلنی نویسندگان: معین خبازیان، مجید مرادی