1- ساختمان مسکونی دو طبقه واقع در خیابان عشرت آباد مشهد به کارفرمایی آقای مظلوم

2- تخریب مدرسه راهنمایی امیر معزی واقع در خیابان سناباد به کارفرمایی اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 مشهد

3- تخریب دو باب ساختمان اسکلت بتن آرمه واقع در بلوار شهید فکوری مشهد به کارفرمایی آقای کریم بیات

4- تخریب ساختمان مسکونی واقع در شهرک نوفل لوشاتو مشهد

5- تخریب یک باب منزل مسکونی واقع در خیابان رضوی مشهد به کارفرمایی آقای راحمی

6- تخریب منزل مسکونی واقع در خیابان امام خمینی مشهد به کارفرمایی آقای ترابیان