تحکیم زمین و تحمل بارهای وارده به وسیله المان باربر ریزشمع انجام می شود که این روش جایگزین روش اجرای شمع های سنتی درجا و کوبشی می باشد . محدودسازی نشست های الاستیک از دیگر نتایج استفاده از این روش است . این روش در کلیه زمین های سست و لجنی، رسی، ماسه ای و شنی، خاک های دستی و احیا شده و مسئله دار، سنگ های هوازده و خردشده و بسترهای لغزشی و رانشی قابل استفاده می باشد.