دکتر مسعود خبازیان (نائب رئیس هیات مدیره)

دکتر مسعود خبازیان (نائب رئیس هیات مدیره)

دکتری ژئوتکنیک دانشگاه فردوسی مشهد

دریافت رزومه: /Dr. Masoud Khabazian.pdf