دکتر معین خبازیان (عضو هیات مدیره)

دکتر معین خبازیان (عضو هیات مدیره)

دکتری ژئوتکنیک دانشگاه تهران

دریافت رزومه: /Dr.Moein Khabazian.pdf