میخ کوبی در توده خاک شامل میلگرد هایی است که با فاصله نزدیک اجرا و متعاقبا با دوغاب پوشانده می شوند. هنگامی که فرآیند اجرای میخ ها از بالا به پایین اجرا گردیـــد برای همبستگی بهتر میخ ها یک دیواره بتنی مسلح در سطح خاکبرداری اجرا می گردد. میخ کوبی در خاک به طور معمول در پایداری شیب های طبیعی و خاکبرداری ها کاربرد دارد. اساس سیستم خاک  مسلح بر  مبنای  استفاده از مصالحی است که توانایی تحمل تنش های کششی بالایی رادارند به گونه ای که توده خاک مسلح شده پایدار باشد.

امروزه، استفاده از میل مهارها، موثرترین و ارزان ترین شیوه ی نگهداری فضاهای زیرزمینی محسوب می شود.برخی از موارد کاربرد این روش عبارتند از: پایدارسازی سنگ ها و صخره های ریزشی ، تحکیم و تثبیت ناپایداری ها در بستر سدها ، تحمل نیروهای کششی در پی سرریزها به روش انکراژ مونوبار و استرندهای پیش تنیده به همراه سیستم های اندازه گیری و ابزار دقیق  .