ژئوتکنیک دریایی گرایش ویژه‌ای است که در حوزه مهندسی ژئوتکنیک گسترش یافته که منحصراً به بحث و بررسی مسائل مرتبط به طراحی پی سازه‌های دریایی و پایداری بستر و شیب‌های دریایی می‌پردازد.

با توجه به اهمیت اقتصادی زیاد تولید نفت و گاز در دریا، پیشرفت‌های مهندسی عمده‌ای در زمینه طراحی و اجرای سازه‌های فراساحل طی چند دهه اخیر حاصل شده است. بخشی از نیازهای طراحی در این زمینه به ژئوتکنیک و مسائل پی‌سازی سازه‌های دریایی مربوط می‌گردد. لذا به کمک کاوشهای دریایی می توان به این مقصود دست یافت.