نمونه قرارداد پایدار سازی گود و اجرای سازه نگهبان به روش انکرینگ