پروژه کارخانه رب هدیه

کارفرما : آقای مهندس قلیزاده

نوع عملیات : مطالعات مکانیک خاک و زمین شناسی