مهندس محمدعلی پور رجایی (مدیر عامل و عضو هیات مدیره)

مهندس محمدعلی پور رجایی (مدیر عامل و عضو هیات مدیره)

کارشناس معماری

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی