ضریب انعطاف پذیری
تحلیل و بررسی عوامل موثر بر تغییر شکل های گودبرداری های عمیق

تحلیل و بررسی عوامل موثر بر تغییر شکل های گودبرداری های عمیق

عنوان مقاله: تحلیل و بررسی عوامل موثر بر تغییر شکل های گودبرداری های عمیق نویسندگان: معین خبازیان، مجید مرادی