پروژه تجاری- اداری مجد- واقع در حد فاصل خیابان شهید قرنی و خیابان حر عاملی

کارفرما: شرکت عمران و مسکن سازان منطقه شرق

پیمانکار: شرکت ساختمانی عمران تحلیل

نوع عملیات: مشاور عالی و نظارت بر روند اجرای گود و آزمایشات مکانیک خاک در فازهای 2 و3 شامل پروژه های NE-NW-W1-W2-E1