پروژه بزرگراه میثاق-بلوار مجیدیه-مجیدیه 17/1

کارفرما : آقای مهندس حسن نژاد

نوع عملیات : مطالعات مکانیک خاک و زمین شناسی