امروزه انجام مطالعات و بررسی‌های مکانیک خاک برای هر سازه‌ای یک اصل علمی و پذیرفته شده است. اساس طراحی ژئوتکنیکی هر سازه به اطلاعات ژئوتکنیکی همان سازه بستگی دارد و در این میان نقش مقاومت مجاز، ضرایب نشست، ضریب ارتجاعی و پارامترهای لرزه‌ای خاک بسیار مهم است. دستیابی به اطلاعات مزبور جز با بررسی‌های ژئوتکنیکی امکان پذیر نمی باشد.

شرکت ژرف کاوان خاک با استفاده از تجهیزات و ماشین آلات به روز قادر به انجام کلیه آزمایشات مکانیک خاک شامل حفر گمانه، انجام آزمایشات آزمایشگاهی و میدانی و همچنین ژئوفیزیک می باشد.