مهندس محمد جمال ملک خانی (عضو هیات مدیره)

مهندس محمد جمال ملک خانی (عضو هیات مدیره)

دانشجوی دکتری ژئوتکنیک دانشگاه فردوسی مشهد

دریافت رزومه: /Dr.Malekkhani.pdf